Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawody

Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawody 1987-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndaky kararyna laýyklykda zawodyň durky täzelenip, onuň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 50 müň kub metre ýetirildi.

Häzirki zamanyň öňdebaryjy enjamlary ornaşdyrylan bu zawodda ähli şertler we amatlyklar döredilip, giň otaglary bolan köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda ulanylýan içki diwarlaryň önümçiligi ýola goýuldy. Kärhananyň gurluşykçylary tarapyndan welaýat merkezinde bina edilýän ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk meýdançalary üçin önümiň uly tapgyrlary ugradylýar.

Daşky üçek paneli NÇ 36 148 U
Haýat aýlama paneli OB 1 148 U
Örtük paneli P 30 148 U
Örtük paneli P 36-6 148 U
Daşky diwar paneli NPR-1 148 U
Daşky diwar paneli N 36-1 148 U
Hukuk salgysy:

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri

Telefon belgisi:

(+993 322) 2-29-91

Faks:

(+993 322) 2-29-93