Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow:

«Senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki pudaklarynyň öňbaşçysy bolmalydyr, çünki ol pudaklaryň geljekki ösüşi üçin binýat bolup durýar».

Senagat we gurluşyk önümçiligi pudagy: guwandyryjy netijeler, anyk wezipeler

Dowamyny oka

Medeni-durmuş maksatly kaşaň binalaryň gurluşygynda...

Dowamyny oka

«Ak şäherim Aşgabat» atly ХХI köpugurly halkara sergisi

Dowamyny oka

Sement önümçiliginiň täze karhanasy gurulýar

Dowamyny oka

07.06.2022

Senagat we gurluşyk önümçiligi pudagy: guwandyryjy netijeler, anyk wezipeler

02.06.2022

Medeni-durmuş maksatly kaşaň binalaryň gurluşygynda...

27.05.2022

«Ak şäherim Aşgabat» atly ХХI köpugurly halkara sergisi

24.05.2022

Sement önümçiliginiň täze karhanasy gurulýar

Ministrlik barada

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi döredildi.

Dowamyny oka