«Lebap» sement zawody

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 11-nji sentýabryndaky kararyna laýyklykda taslama kuwwatlylygy ýylda 1 million tonna sement öndürýän «Lebap» sement zawody 2013-nji ýylda ulanyşa berildi. «Lebap» sement zawody Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäginde ýerleşýär.

«Lebap» sement zawodynda PS 500 GO-K TDS 753-2015; PS 400 GO-K TDS 753-2015; görnüşli sement önümleri öndürilýär.

«Lebap» sement zawodynda öndürilýän sement önümleri ýörite ýük awtoulaglary we ýörite ýük demir ýol wagonlary arkaly sarp edijilere ugradylýar.

Şeýle-de, «Lebap» sement zawody döwlen bazalt daşy garylan PS 400-G20-K we PS 500-G20-K görnüşli sement önümlerini öndürdi. Ol betonyň berkligini, dykyzlygyny, sowuga durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Bu täze görnüş öndürijiler we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň himiýa we organiki serişdeleriň tehnologiýasy barlaghanasynyň işgärleri bilen bilelikde taýýarlanyldy.

PS 400-G0-K

TDS 753-2015

PS 500-G0-K

TDS 753-2015

Hukuk salgysy:

Lebap welaýatynyň Köýtendag etraby.

Telefon belgisi:

(+993 422) 3-13-93

Faks:

(+993 422) 3-16-90