Sement önümçiliginiň täze karhanasy gurulýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň senagat pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, onuň kuwwatyny yzygiderli artdyrmak, gurluşyk önümçiligi boýunça ýöriteleşdirilen kärhanalaryň işini döwrebaplaşdyrmak, ýerli çig mal serişdelerinden peýdalanmak bilen dünýä ülňülerine laýyk gelýän hem-de içerki we dünýä bazarlarynda uly isleglerden peýdalanýan önümleri öndürýän, täze tehnologiýalar, döwrebap tehnologik enjamlar bilen enjamlaşdyrylan senagat kärhanalaryny gurmak hem-de gurluşyk materiallarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça möhüm taslamalar durmuşa geçirilýär.   

Garaşsyzlyk ýyllarynda döwletimiziň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklary ähli zerur bolan gurluşyk materiallary bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň ulgamynda hem täze döwrebap kärhanalar gurlup ulanylmaga berildi hem-de häzirki wagtda birnäçe kärhanalaryň gurluşygy ýokary işjeňlik bilen alnyp barylýar. 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda güýçli depginde alnyp barylýan iri gurluşyklaryň biri hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 19-njy iýunyndaky Karary bilen Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäginde bina edilýän «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygydyr. 

Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna Gahryman Arkadagymyzyň ak patasy bilen 2020-nji ýylyň tomsunda badalga berlipdi. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi kuwwatly kärhananyň gurluşygynyň buýrujysydyr hem-de gurluşygy «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýetiniň ussat gurluşykçylary alyp barýar. Şu günler gurluşykda hünärmenleriň __-den gowragy işleýär. 

 Sement – gurluşyk üçin iň zerur önümleriň biri. 2013-nji ýylda gurlup ulanmaga berlen «Lebap» sement zawodynda bu möhüm gurluşyk serişdesi ýeterlik derejede öndürilip, içeri we daşary bazarlara ugradylýar. Täze tapgyrda gurulýan sement zawodynyň umumy kuwwaty ýylda 1 million tonna sementi öndürmäge mümkinçilik berer hem-de kärhanada portland sementiniň uly islegden peýdalanýan ýokary hilli görnüşleriniň önümçiligi ýola goýlar. Önümler dünýäniň we ýurdumyzyň standartlaryna doly laýyk geler. 

 Täze gurulýan önümçilik desgasynda Germaniýanyň, Türkiýäniň we beýleki Ýewropa döwletleriniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlar toplumlary oturdylyp, işleriň agramly bölegi awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi bilen alnyp barlar. 

 Şeýle iri gurluşygyň amala aşyrylmagy ýerli ýaşaýjylaryň iş bilen üpjünçiliginde hem möhüm ähmiýete eýedir. Täze gurulýan kärhanada işleýän gurluşykçylar bu kuwwatly kärhanany bellenen möhletde ulanmaga tabşyrmak üçin yhlasly we tutanýerli zähmet çekýärler.