Senagat we gurluşyk önümçiligi pudagy: guwandyryjy netijeler, anyk wezipeler

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 6-njy iýunynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 5 aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat toplumynda guralan maslahatda hem ulgamlarda, olaryň düzümindäki edara-kärhanalarda, Aşgabat şäher häkimliginde we onuň düzümlerinde ýerine ýetirilen işler boýunça degişli hasabatlar diňlenildi hem-de amala aşyrylýan işlere baha berildi, olaryň jemleri jemlenildi we  öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 4-nji iýunda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny we bu mejlisden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary kesgitlendi.   

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary, döredýän amatly şertleri we ýakyndan berýän goldawlary netijesinde Gurluşyk we senagat toplumynyň beýleki pudaklary bilen bir hatarda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar, ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli gurluşyklary gerek bolan gurluşyk önümleri bilen üpjün etmek, önümleriň çykarylýan möçberini we görnüşlerini artdyrmak hem-de import ugurly önümleri öz ýurdumyzda öndürmek, şeýle hem daşary ýurtlara eksport edilýän önümleriň sanyny we görnüşlerini köpeltmek boýunça ähli zerur bolan işler durmuşa geçirilýär.    

2022-nji ýylyň ýanwar – maý aýlarynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça jemi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 169 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 136,7 göterime barabar boldy. 

Tutuş ministrlik boýunça şeýle uly zähmet üstünlikleriniň gazanylmagyna garamagyndaky edara-kärhanalar mynasyp goşant goşdular.  Hasabat döwründe Büzmeýin etrabynyň «Demirbetonönümleri» zawodynda gurnama demirbeton önümlerini öndürmek boýunça meýilnama 143,2 göterim ýerine ýetirildi we 143,2 göterim ösüş gazanyldy. Ministrligiň Aşagabat şäherindäki «Demirbetonönümleri» kärhanasynda hem gurnama demirbeton önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 111,8 göterim ýerine ýetirildi we 112,2 göterim ösüş gazanyldy, «Polimer önümleri» zawodynda plastmas turbalary öndürmek boýunça meýilnama 110 göterim amal edildi we 147,5 göterim ösüş gazanyldy, «Türkmenmermer» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde örtgi plitalary öndürmegiň meýilnamasy 113 göterim ýerine ýetirildi we 110,6 göterim ösüş gazanyldy. 

2022-nji ýylyň 5 aýynda Büzmeýin etrabyndaky «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 108 542,8 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 179,5 göterim ýerine ýetirildi we 179,5 göterim ösüş gazanyldy. Zerger «Demirbetonönümleri» zawodynda 20 734,9 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 138,2 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem 206,2  göterim ösüş gazanyldy. Degişli döwürde Marynyň «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 25 367,6 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 134,6 göterim ýerine ýetirildi we 137,4 göterim ösüş gazanyldy. Ýanwar-maý aýlarynda «Polimer önümleri» zawodynda 19 009,4 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 126,7 göterim ýerine ýetirildi we 287,7 göterim ösüş gazanyldy hem-de Aşgabat şäheriniň «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 94 194,2 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 125,6 göterim ýerine ýetirildi we 126 göterim ösüş gazanyldy. 

Häzirki günde ministrligiň we garamagyndaky edara-kärhanalaryň agzybir işgärleri Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamalaryny we kararlaryny, ministrligiň öňünde goýulýan wezipeleri ýerine ýetirmek, geljekde ýurdumyzyň senagat we gurluşyk önümçiligi pudagyny ösdürmek,  «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.