Arkadag şäheri — gurluşygyň we senagatyň beýik nusgasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwletimiziň ösüşiniň täze tapgyrynda Watanymyzy syýasy-ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, ýurdumyzy senagatlaşdyrmakda alnyp barylýan işler uly üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzda binagärlik we şähergurluşyk işlerini ýokary derejelere ýetirmekde, ýaşamak üçin has oňaýly şertler döredilen döwrebap obalary, şäherçeleri, şäherleri gurmakda, durmuşymyzyň ähli ugurlaryna sanly ulgamyň ýokary tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda, sebitleri hemmetaraplaýyn we gyradeň ösdürmekde bitirilýän beýik işler ähli halkymyzy guwandyrýar.

2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda sebitde deňi-taýy bolmadyk täze Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurluşyklarynyň dabaraly açylyp ulanylmaga berilmegi hem, şeýle amala aşyrylan döwrebap taslamalaryň biridir. Arkadag şäheri biziň her birimiziň buýsanjymyzdyr, guwanjymyzdyr. Çünki ol döwrümiziň ösüşleriniň, Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň güwäsidir. 

Arkadag şäheri ýaşaýşyň bütinleý täze şertlerini öz içine alýar. Şu ýerdäki her bir desga, her bir bina sungat eseri ýaly sünnälenip döredilendir. Bu şäheriň döwrebap binagärlik keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşi, ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň guralyşynda halkymyzyň köpasyrlyk baý taryhy we medeni däpleri öz beýanyny tapýar. Indi Arkadag şäheri Merkezi Aziýada ilkinji «akylly» şäher hökmünde bu ýere gelýänlere gujagyny giňden açýar.  

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň örän adalatly belleýşi ýaly, «Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup, ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär». 

Köpetdagyň eteginde — ajaýyp we gözel künjekde gurlan Arkadag şäheri ynsan paýhasy we zähmeti bilen döredilen hakyky gudratdyr. Bu barada döwrebap şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabaralarynyň öňüsyrasynda çap edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly täze kitapda giňişleýin beýan edilýär. Eserde Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda ýerine ýetirilen işler baradaky maglumatlar, täze binalaryň we gurluşyk işleriniň özboluşly aýratynlyklary barada hem gürrüň edilýär. 

Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň örän gysga wagtda, çalt depginde, ýokary hilli we özboluşly görnüşde ýerli hünärmenlerimizdir gurluşykçylarymyz tarapyndan gurulmagy, onuň gurluşygynda ulanylan gurluşyk materiallarynyň hut öz ýurdumyzda, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň senagat kärhanalary tarapyndan öndürilip berlendigi guwandyryjy wakadyr. 

Häzirki döwürde Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze tehnikalar, döwrebap innowasion enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we sanly ulgamyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylan Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň zawoddyr kärhanalary tarapyndan ýokary hilli gurluşyk materiallarynyň öndürilmegi hem-de Arkadag şäheriniň gurluşyklarynyň zerur gurluşyk önümleri bilen öz wagtynda we bökdençsiz üpjün edilmegi, täze şäheriň birinji tapgyrynyň binalarynyň we desgalarynyň gysga wagtda gurlup ulanmaga berilmegine goşan mynasyp goşandydyr. 

Şu günler bu ministrligiň ulgamynda hersiniň ýyllyk kuwwatlylygy ýylda 1 million tonna semente deň bolan 2 sany sement zawodlaryň hem-de ýylda 3 mln. 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürýän zawodyň gurluşyklary güýçli depginde alnyp barylýar. 

Pudakda şeýle döwrebap, kuwwatly kärhanalaryň gurlup ulanmaga berilmegi hem-de häzirki hereket edýän kärhanalaryň doly güýjünde işledilmegi netijesinde Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda hem-de ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurulýan we geljekde guruljak dürli maksatly binalaryň hem desgalaryň gurluşyklaryny gurluşyk materiallary bilen doly we bökdençsiz üpjün etmäge ähli şertler dörediler.   

Halkymyzyň we döwletimiziň jebisligini, Garaşsyz Watanymyzyň ösüşlerini hem-de ýurdumyzyň ösen senagat kuwwatyny dabaralandyrýan sebitde ilkinji «akylly» şäheri gurup beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, işleri rowaç bolsun!