Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan açyk görnüşli halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň  2023-nji ýylyň 14-nji oktýabryndaky sanynda «Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasy üçin himiki serişdeleri, oda çydamly materiallary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak barada açyk görnüşli halkara bäsleşigi yglan edildi. 

Bäsleşige teklipler şu bildirişiň «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edilen gününden 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgyda kabul edilýär:

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 132-nji jaý, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi, Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirligi.

Ýokarda kesgitlenen möhletinden gijä galnyp gowşan teklipler kabul edilmeýär we olara seredilmeýär. 

Goşmaça maglumatlary almak üçin telefon belgileri: 39-00-33,     39-00-17, 39-00-19, 39-00-21.