Hoşallyk maslahaty geçirildi

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýaşaýyş jaýlar we binalar toplumynyň hem-de elektrik stansiýasynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Mary — Ahal asma elektrik geçirijisini işe girizmek dabaralarynyň geçirilmegi  mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat toplumynyň  ýolbaşçy düzümi, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleri, Aşgabat şäher häkimliginiň, jemgyýetçiligiň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.   

Hoşallyk maslahatynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň hut özüniň ak pata bermegi bilen energetika we durmuş düzüminiň täze desgalarynyň ulanmaga berilmeginiň we düýbüniň tutulmagynyň uly şatlykly waka bolandygy hem-de bu taryhy günde — her ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi bellemek baradaky teklibiň öňe sürülmegi we hormatly Prezidentimiziň bu teklibi goldap, Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlamagynyň toplumyň ähli pudaklarynyň işgärlerinde toý ruhubelentligini döredendigi bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy we senagat pudaklaryny ösdürmekde, ylmy-tehniki innowasiýalaryň gazananlaryna esaslanyp, öndürilýän önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberini artdyrmakda hem-de täze belentliklere ýetirmekde ýurdumyzyň Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň halal hem tutanýerli zähmetini dabaralandyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň 4-nji noýabrynda şeýle Permana gol çekdi. 

Resminamada Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi her ýylyň 3-nji noýabrynda bellemek bellenildi. Şeýle hem toplumyň işgärleriniň gününi ýokary derejede we guramaçylykly geçirmegiň üpjün edilmegi barada toplumymyzyň düzümine girýän ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna hem-de welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag  şäherleriniň häkimliklerine tabşyryldy. Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanynyň ähmiýeti barada buýsanç bilen gürrüň etdiler.   

Çykyş edenler bu dabaraly günde hormatly Prezidentimiz tarapyndan Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda täze döwrebap energetika desgasynyň — kuwwaty 1574 megawata deň bolan, utgaşykly dolanyşykda işlejek elektrik stansiýasynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň sebitde ýerleşýän kärhanalarynda işleýän hünärmenleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin Guwlymaýak şäherçesinde medeni-durmuş maksatly binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy, şeýle hem Mary — Ahal ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki sany gaz turbina desgasynyň dabaraly açylmagy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň senagat pudagyna uly üns berýändiginiň alamatydygyny belläp, bu wakalaryň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmaga we ösüşini üpjün etmäge, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga, ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga, sebitleri okgunly ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolandygyna ünsi çekdiler. Olar Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we häzirki wagtda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeler halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýär, bu bolsa Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr diýip aýtdylar. 

Hoşallyk maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň hünär baýramyny bellemäge mümkinçilik döredendigi hem-de toplumyň pudaklarynyň has-da ösdürilmegi we milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk hem kuwwatlanmagyna özleriniň tutanýerli we yhlasly zähmeti bilen mynasyp goşant goşmaga döredip berýän mümkinçilikleri we şertleri üçin türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, alkyş sözleri aýdyldy hem-de olaryň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak we berkarar döwletimiziň gülläp ösmegi hem-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.